Termat dhe Kushtet e përdorimit

Si çdo treg, rregullat dhe zbatimi i tyre, është baza për funksionimin e tij!

Ne keto kushte dhe terma do referohemi si me poshte.

Terma

Admin/Stafi: Jane te gjithe persona qe merren me menazhimin dhe  mirembajtje  e faqes www.magazinealbania.com si dhe te aplikacioneve per android, iOS dhe Smart TV.

Biznes: Te gjitha subjeket e regjistruar ne Magazine Albania.

Individ profesional: Te gjithe ata qe zotrojne nje profesion te lire.

Vizitore/Klient: Quhen te gjithe ata qe perdorin sherbimet e Magazine Albania

Cdo kush mund te regjistrohet ne wwww.magazinealbania.com

Rregulla te pergjithshme

1) Biznesi dhe individ professional jane te detyruar te japin informacion te sakte per te gjitha sherbimet apo kontaket e tyre. Ne raste te ndryshimeve duhet te njoftoj me shkrim ose me telefon ndryshimet e mundshme.

2) Admin/Stafi do të verifikimin e te gjitha te dhenave te dorezuar 3 here ne vit, cdo 4 muaj.

Shkelje e rregullores

Kur biznesi nuk disponon te dhena te sakta. Penalizimi varjon 1-3 muaj dhe ne rast te perseritur perjashtimin e tij nga faqja.

Kur individi profesional nuk eshte disponibel per 3 klient te njepasnjeshem. Penalizime 1 muaj dhe ne rate te perseritur 6 muaj.

Perjashtim te individit profesional per 6 muaj kur pershtypjet e klienteve jane poshte 3 *.

Perjashtim pergjithmon i individit professional kur :

  • Vonohet me shume se 8 minuta nga orari qe ka lene me vizitorin/klientin
  • Tregon sjelle te pa hijshme me vizitornt/klientin
  • Shkon i dehur ne ambjentet e vizitorit/klientin
  • Abuzon me tarifat e vendosura per sherbimin e kryer. Pra tarifa duhet te jete me poshte ose e barabarte me tregun.